Regulamin serwisuRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal Hotel GateWay (dalej „Regulamin”)
 1. Przedmiot świadczenia

  Na stronie internetowej www.Hotel GateWay.pl prowadzonej przez firmę: Plastika Zofia Kubit, będącej wyłącznym właścicielem marki Hotel GateWay, (dalej zwaną "Hotel GateWay”) oferowane są kupony na usługi bądź produkty innych firm. Wydawca kuponów i dostawcy podanych usług lub towarów są w tym przypadku Partnerami, którzy świadczą te usługi wobec nabywców kuponów, na zasadach określonych Regulaminie. Hotel GateWay nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie określonych w kuponach usług lub za dostarczenie podanych towarów. Użytkowanie serwisu Hotel GateWay jest uregulowane wyłącznie przez niniejszy Regulamin oraz właściwe przepisy prawa. Sprzedawane przez Hotel GateWay kupony dotyczą konkretnych usług (kupony rekreacyjne), konkretnych towarów (kupony towarowe) lub innych określonych bonów wartościowych.

 2. Podmiot odpowiedzialny

  Strona www.hotelgatewaypl jak również system sprzedaży kuponów jest administrowany przez wyłącznego właściciela portalu oraz marki Hotel GateWay, firmę:
      Plastika Zofia Kubit
      Kosowo 9
      Mrocza 89-115
      E-Mail: office@hotelgateway.pl

 3. Warunki uczestnictwa i rejestracji
  1. Użytkownikami serwisu Hotel GateWay mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
  2. Warunkiem uczestnictwa osób fizycznych w zakupach kuponów oferowanych w serwisie Hotel GateWay jest konieczność wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, hasła oraz adresu email, który zostanie wykorzystany jako nazwa (login), pod którą dana osoba będzie brała udział w proponowanych transakcjach.
  3. W wyniku prawidłowej rejestracji osoba fizyczna staje się użytkownikiem serwisu Hotel GateWay, a Hotel GateWay tworzy dla niej konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po podaniu nazwy (loginu) i prawidłowego hasła.
  4. Konto użytkownika zawiera dane podane przez niego w trakcie rejestracji.
  5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z serwisu, chyba, że uczestniczy w rozpoczętych już zakupach kuponów, wtedy usuniecie konta nastąpi po zakończeniu sprzedaży danej oferty lub ofert.
  6. Konto użytkownika jest niezbywalne. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta innym osobom ani korzystać z kont innych użytkowników.
  7. Hotel GateWay zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa.
 4. Dostępność i akceptacja Regulaminu

  Warunki użytkowania serwisu Hotel GateWay są akceptowane poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie dokonywania rejestracji, zakupu lub podczas użytkowania serwisu. W tym przypadku uznaje się użytkowanie naszego serwisu za akceptację Regulaminu. Regulamin jest dostępny w każdym momencie na stronie internetowej: http://hotelgateway.pl/index.php/regulamin, oraz do pobrania ( tutaj).

 5. Sposób nabycia kuponu

  Kupony na www.Hotel GateWay.pl są nabywane w następujący sposób:

  1. Użytkownik serwisu potwierdza zamiar zakupu kuponu przyciskiem "Kup teraz!" na stronie startowej
  2. Użytkownik serwisu wybiera pożądaną liczbę kuponów
  3. Użytkownik serwisu podaje: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz dokonuje płatności: kartą kredytową (lub debetową otwartą na płatności w internecie), z rachunku bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal.
  4. Złożenie przez użytkownika serwisu oferty na zakup kuponu odbywa się przez potwierdzenie Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku "Kup teraz!". Akceptacja oferty przez Hotel GateWay oraz zawarcie umowy sprzedaży jest potwierdzone poprzez przesłanie kodu kuponu.
  5. Jeżeli po upływie podanego czasu sprzedaży otwartej osiągnięta zostanie minimalna liczba użytkowników nabywających dany kupon, a płatność na rachunek bankowy Hotel GateWay zostanie dokonana, umowa sprzedaży zostaje zawarta, a użytkownik serwisu otrzymuje kupon na adres e-mail podany zgodnie z pkt. 4.3
  6. Kupon należy wydrukować i zrealizować u konkretnego Partnera Hotel GateWay.
  7. Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał wystawionych na niego kuponów, a w szczególności nie będzie oferował do sprzedaży zakupionych kuponów lub zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem wszelkiego rodzaju kanałów porozumiewania się na odległość (np. sieci internet, a w szczególności serwisów transakcyjnych itp.). Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy kuponów oferowanych na stronie www.Hotel GateWay.pl lub wszelkiego rodzaju kuponów oferowanych przez portal Hotel GateWay (niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich na stronie). Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jako takie uprawnia Hotel GateWay w szczególności do usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowę ponownej rejestracji Użytkownika w serwisie Hotel GateWay przez okres 24 miesięcy kalendarzowych, a wystawcę Kuponu upoważnia do odmowy realizacji usług lub wydania towarów na jego podstawie. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługą żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od Hotel GateWay. Hotel GateWay nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z tego typu działaniem Użytkownika. Jednocześnie Hotel GateWay informuje, że tego typu działanie Użytkownika, w odniesieniu do niektórych towarów, może stanowić naruszenie art. 133 Kodeksu Wykroczeń (tekst jednolity z dnia 23 marca 2010 r., Dz.U. 2010.46.275) i jako takie podlegać sankcjom tam wskazanym.
 6. Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy
  1. Użytkownicy serwisu będący konsumentami mogą odstąpić od umowy sprzedaży kuponu bez podawania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży poprzez przesłanie na adres Hotel GateWay stosownego oświadczenia w formie pisemnej (np. list lub e-mail ) lub przez odesłanie kuponu. Termin odstąpienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez użytkownika serwisu pouczenia w formie pisemnej oraz po wypełnieniu przez Hotel GateWay obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania kuponu przez użytkownika serwisu. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na podany w punkcie 5.3 adres email lub adres korespondencyjny. Oświadczenie powinno zawierać numer niewykorzystanego kuponu, oraz preferowana formę zwrotu:
   - przelew na konto bankowe (prosimy o dane do przelewu: nr konta bankowego, adres)
   - zwrot na kartę (o ile płatność dokonana została w ten sposób)
  2. Po zrealizowaniu kuponu u jednego z naszych Partnerów, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
  3. Oświadczenia w formie elektronicznej można kierować na adres:
   office@HotelGateWay.pl
   oświadczenia w formie pisemnej na adres
       Hotel GateWay
       Dago Centrum
       Al. Jana Pawła II 15, piętro 13
       00-828 Warszawa
       Polska
  4. Skutki odstąpienia od umowy
   W przypadku odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 7. Czas trwania oferty

  Czas trwania sprzedaży jest czasowo ograniczony i jest ustalany przez Hotel GateWay dla każdej oferty indywidualnie. Po upływie ustalonego okresu, zakup nie jest możliwy.

 8. Warunki łączne zawarcia umowy sprzedaży
  1. Umowa sprzedaży kuponu dochodzi do skutku tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników nabywających daną ofertę. Jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana minimalna liczba zainteresowanych osób, umowa nie zostaje zawarta i wpłacone wcześniej przez użytkownika środki zostają mu zwrócone.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży kuponu odbywa się wraz ze skuteczną realizacją transakcji płatności przez Hotel GateWay. W przypadku, kiedy płatność nie zostanie dokonana (ponieważ m. in. rachunek bankowy nie istnieje, nie ma na nim wymaganych środków pieniężnych, bądź gdy numer karty kredytowej jest niewłaściwy lub nie ma na niej wystarczających środków a także gdy płatność nie może być zrealizowana z powodów technicznych), również nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży kuponu.
 9. Doręczenie kuponu

  Kupon zostaje wysłany na adres e-mail podany podczas składania oferty. Wysyłka odbywa się, o ile płatność zostanie dokonana zgodnie z pkt. 7.2

 10. Kody bezpieczeństwa

  Wszystkie kupony są zaopatrzone w dwa tożsame kody, które Partner porównuje z posiadaną listą przed realizacją kuponu. Kupon jest realizowany przez jego okaziciela. Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z przywołanych czynności, Hotel GateWay zastrzega sobie prawo przekazania danych użytkownika serwisu odpowiedniemu partnerowi oraz wszczęcie stosownych kroków prawnych.

 11. Warunki realizacji kuponu
  1. O ile nie zostało inaczej wskazane, każdy kupon może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli usługa nie została w całości zrealizowana, pozostała różnica przepada. Refundacja nie jest możliwa.
  2. O ile nie zostało inaczej wskazane, kupon nie gwarantuje prawa do wykonania usługi przez Partnera lub odbioru towaru w dowolnym czasie. Dlatego zaleca się uzgodnienie czasu wykonania usługi lub odbioru towaru indywidualnie z Partnerem.
  3. Jeżeli na kuponie widnieje data ważności, może on zostać zrealizowany tylko w tym przedziale czasowym. Jeżeli użytkownik serwisu nie zrealizuje kuponu w podanym terminie, kupon traci ważność i nie może on zostać zrealizowany.
 12. Zakres odpowiedzialności Hotel GateWay
  1. Hotel GateWay zobowiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, że Partner zrealizuje kupon, tzn. zrealizuje usługę na warunkach określonych w kuponie, jeżeli zostanie on przedłożony przed wykonaniem usługi. Hotel GateWay nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane od Partnera produkty lub usługi. Określone w kuponie usługi wypełnia wobec użytkownika serwisu dany Partner w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego Hotel GateWay nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika serwisu za niedopełnienie przez Partnera jego obowiązków przy realizacji usługi.
  2. Zarówno Partner, jak i Hotel GateWay w zakresie zobowiązania opisanego w ust. 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających ze sprzedaży kuponów przy pomocy serwisu www.Hotel GateWay.pl, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Partnera bądź Hotel GateWay bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej. W przypadku gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację kuponu, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi w miarę możliwości o tym fakcie pozostałe Strony. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej.
 13. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi:
  1. Wirusy – programy komputerowe, zwykle szkodzące systemowi operacyjnemu lub utrudniające pracę użytkownikowi komputera. Każdy wirus ma zdolność samopowielania. Jest to warunek konieczny, aby dany program można było nazywać wirusem. Wirusy przenoszone są przeważnie w zainfekowanych wcześniej plikach lub w pierwszych sektorach fizycznych dysku twardego. Proces infekcji polega na odpowiedniej modyfikacji struktury plików lub sektorów. Zainfekowaną ofiarę nazywa się nosicielem, a proces samopowielania replikacją.
  2. Konie trojańskie – oprogramowanie podszywające się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądaną, ukrytą przed użytkownikiem funkcjonalność. Ich szkodliwymi działaniami są m.in. udostępnianie kontroli nad systemem operacyjnym osobom trzecim, szpiegowanie i wykradanie poufnych danych użytkownika czy utrudnianie pracy programom antywirusowym.
  3. Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach. Zwykle jest wysyłany masowo. Istotą spamu jest rozsyłanie dużej ilości informacji o jednakowej treści do nieznanych sobie osób. Nie ma znaczenia, jaka jest treść tych wiadomości.
  4. Phishing (spoofing) - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów karty kredytowej) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, której te informacje są pilnie potrzebne.
 14. Warunki techniczne świadczenia usług
  1. W każdym czasie Hotel GateWay zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia funkcjonalności strony internetowej. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność naszego serwisu, niekiedy ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia, funkcjonalność lub dostępność strony może być ograniczona. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych. Z tego powodu Hotel GateWay nie gwarantuje pełnej dostępności serwisu, niewystępowania problemów technicznych, czy pełnego zabezpieczenia przed utratą danych.
  2. Korzystanie z Serwisu Hotel GateWay jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych: posiadania połączenia z siecią Internet, posiadania przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 7 lub wyższej, Opera w wersji 9 lub wyższej, Firefox w wersji 2 lub wyższej, przy czym przeglądarka powinna akceptować "cookie" oraz JavaScript. Administrator serwisu Hotel GateWay nie odpowiada za utrudnienia spowodowane używaniem przeglądarek, które nie spełniają powyższego wymogu.
 15. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Hotel GateWay
  1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu Hotel GateWay poprzez specjalnie przygotowany do tego celu formularz kontaktowy. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 7 dni Administrator serwisu Hotel GateWay powiadomi Użytkownika składającego reklamację o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  2. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w serwisie) wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 16. Ochrona praw autorskich

  Hotel GateWay i Partnerzy zachowują wszelkie prawa do serwisu, jak również do publikowanych treści, informacji, zdjęć, filmów oraz baz danych (dalej zwane "chronioną własnością"). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody Hotel GateWay lub powołanego do tego Partnera jest zabronione.

 17. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Administrator serwisu Hotel GateWay jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pky 4 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.
  2. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail na podstawie obowiązującego prawa i w niezbędnym zakresie.
  3. Użytkownik serwisu Hotel GateWay podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności.
  4. Administrator serwisu Hotel GateWay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży kuponu oraz w celu utrzymania kontaktu z Państwem.
  5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania od serwisu Hotel GateWay ekskluzywnych ofert, wybranych informacji o nowych, ciekawych propozycjach Hotel GateWay oraz na otrzymywanie newslettera. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych w tym celu lub otrzymywanie newslettera bez podania przyczyny. Odwołanie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres office@Hotel GateWay.pl. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane do tych celów.
  6. Administrator serwisu Hotel GateWay oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  7. Użytkownik serwisu Hotel GateWay ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich aktualizacji i poprawiania.
  8. Administrator serwisu Hotel GateWay nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, chyba że Użytkownik w sposób wyraźny wydał stosowne upoważnienie lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 18. Zmiana Regulaminu

  Hotel GateWay może od czasu do czasu zmieniać Regulamin, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje serwisu. Aktualną treść Regulaminu znajdą Państwo pod adresem http://hotelgateway.pl/index.php/regulamin, oraz do pobrania ( tutaj). Brak zapoznania się z Regulaminem lub brak jego akceptacji, powoduje niemożliwość korzystania z naszego serwisu.

 19. Ważność

  Jeżeli któreś z postanowień Regulaminu jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu oraz na zawarte umowy.

 20. Prawo właściwe

  W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością Plastika Zofia Kubit jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Plastika Zofia Kubit, jeśli roszczenie zgłasza użytkownik serwisu będący przedsiębiorcą bądź jest skierowane przez Hotel GateWay przeciwko takiemu użytkownikowi lub użytkownikowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń użytkowników serwisu będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez Hotel GateWay przeciwko takim użytkownikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo Państwa płatności
akceptujemy karty kredytowe, przelewy elektroniczne
oraz płatności systemu pay pal.

© 2011 Hotel GateWay. Wszystkie prawa zastrzeżone. O Nas | Oferty | Katalog | FAQ | Kontakt | Regulamin